Avtale om leie av varmepumpe


Gjeldende fra 01.10.2023


1. Partene i avtalen


Drangedal Kraft AS, org.nr. 924 862 696 (Utleier); og Kunden (Leietaker).


2. Produkt


Denne avtalen (Avtalen) omfatter utleie av produkt «Varmepumpe» fra Utleier til Leietaker. Avtalen gjelder ved utleie til forbruker.


Avtalen gjelder leie av [her fylles inn produsent og merke av konkret valgt varmepumpe] (Utleieobjektet).


Utleier skal stå for montering av Leieobjektet hos Leietaker på [Leietakers adresse] (Eiendommen). Vilkår for montering fremgår i eget punkt i bunn av avtalen.


3. Leieperiode


Leieforholdet løper fra oppstartsdato til valgt nedbetalingstid 36 måneder eller 60 måneder etter oppstartsdato.


Leieforholdet er uoppsigelig i Leieperioden.


4. Månedlig leiebeløp


Leietaker skal betale et månedlig leiebeløp som fremkommer i ordrebekreftelsen. Beløpet er oppgitt inkludert merverdiavgift.


Leievederlaget blir oppkrevd på samme faktura som strømmen, og fakturers på samme vilkår som strømavtalen.


Ved oppsigelse av strømavtale, jf. punkt 6 nedenfor, faktureres Leievederlaget den 1. hver måned med en forfallsfrist på 14 dager.


5. Krav om strømavtale


Det er en forutsetning for å kunne inngå leieavtale av Leieobjektet, at Leietaker har en eksisterende strømavtale hos Utleier, eller at Leietaker tegner ny strømavtale hos Utleier. Bindingstid på strømavtalen er 36 måneder eller 60 måneder avhengig av valgt nedbetalingstid på leieperioden.


Leietaker kan fritt bytte strømavtale hos Utleier i bindingstiden.


6. Oppsigelse av strømavtale


Dersom Leietaker avslutter sin strømavtale hos Utleier, jf. punkt 4, skal Leietaker ved avtalebrudd betale et erstatningsbeløp tilsvarende gjenstående restbeløp til Utleier. I tillegg skal samtlige ubetalte fakturaer betales umiddelbart ved strømavtalens avslutning.


Leieavtalen for øvrig fortsetter å løpe videre ut leieperioden, jf. punkt 3.


7. Overdragelse av leieobjektet ved utløp av leieperioden


Leietaker vil etter endt leieperiode overta utleieobjektet uten ytterligere forpliktelser fra Utleier.


8. Salg av eiendommen


Hvis Leietaker har til hensikt å selge Eiendommen, eller planlegger noen andre vesentlig endringer på Eiendommen som kan påvirke varmepumpen skal Leietaker umiddelbart varsle Utleier om dette. Dersom Leietaker avhender Eiendommen der utleieobjektet er montert, skal Leietaker kjøpe ut varmepumpen ved å betale et erstatningsbeløp tilsvarende gjenstående restbeløp til Utleier.


9. Kredittvurdering


Drangedal Kraft AS har rett til å foreta kredittvurdering av Leietaker og kunne avslå/avslutte leveranse til Leietaker dersom det foreligger saklig grunn for det.


10. Montering / Installering


Montering og installering av Leieobjektet inngår i prisen som er avtalt under punkt 2 og utføres av lokal godkjent samarbeidspartner (heretter kalt Leverandøren).


Detaljer om hvordan og hvor Leieobjektet skal monteres, avtales mellom Leietaker og Leverandøren. Vilkårene «Leverandørens vilkår for montering og installering» (se nedenfor), inngår som en del av denne avtale.


11. Valg og bruk av underleverandører


Utleier står fritt til å benytte underleverandører (Leverandør) for å helt eller delvis oppfylle denne Avtalen. Utleier velger Leverandør på prosjektbasis, med hensyn til kostnader, leveringstider og andre faktorer. Utleier er ansvarlig overfor Leietaker for materiell og tjenester som levers av Utleiers Leverandør på de betingelser som følger av Avtalen.


12. Levering


Leveringssted avtales mellom Leietaker og Leverandøren. Utleieobjektet anslås levert når Leverandøren har utført installasjonen av utleieobjektet hos Leietaker og Leverandøren har bekreftet at igangkjøring og kontroll av utleieobjektet er gjennomført.


Leveringstidspunkt avtales mellom Leietaker og Leverandøren.


13. Eiendomsrett


Leieobjektet er til enhver tid Utleiers eiendom. Leietaker har ikke adgang til å selge, pantsette, gi utlegg i, fremleie, låne ut Leieobjektet eller på annen måte disponere over Leieobjektet til skade for Utleiers eiendomsrett, eller utnytte utstyret på noen annen måte enn det som følger av vanlig forsvarlig bruk av Leieobjektet.


14. Vedlikehold / Service / Reklamasjoner


Leietaker plikter å rette eventuelle reklamasjoner og servicehenvendelser direkte til Leverandøren, og fremme eventuelle krav direkte mot Leverandøren.


15. Tap / Skade


Leietaker bærer risikoen for tap av Leieobjektet fra og med tidspunktet Leieobjektet er montert på Eiendommen til Leietaker.


Ved beskadigelse av Leieobjektet, plikter Leietaker å erstatte skaden, om den ikke dekkes av Leietakers egen husforsikring.


Utleier er uten ansvar for skade/feil på utstyret som skyldes nettfeil/spenningsfeil i forbindelse med strømleveranse til Leietaker. Tilsvarende er Utleier uten ansvar for feil/skader ved utleieobjektet som skyldes lynnedslag, flom eller annen naturskade.


Leietaker har selv ansvar for skader på ført Leieobjektet for årsaket av annet utstyr som Leieobjektet er knyttet sammen med og som ikke er levert/installert av Leverandør og Utleier.


16. Forsikring (Leietakers ansvar)


Leievederlaget inkluderer varmepumpeforsikring i 5 år med mulighet for forlengelse opptil 9 år.

Leietaker plikter å holde Leieobjektet forsvarlig forsikret for dets fulle verdi. Herunder plikter Leietaker å holde Leieobjektet forsikret mot tyveri, brann og annen skade i henhold til vanlig husforsikring. Nytter Leietaker Leieobjektet på en slik måte at det ikke er omfattet av husforsikringen, er Leietaker forpliktet til å tegne egen tilsvarende forsikring for Leieobjektet. Utleier har rett til å kreve dokumentasjon for at nødvendig forsikring er tegnet.


Hvis Leietaker skulle ha forsømt sin forsikringsplikt, er Leietaker overfor Utleier under enhver omstendighet ansvarlig for skaden.


17. Betalingsbetingelser


Dersom Leievederlaget ikke betales innen betalingsfristen, belastes purreomkostninger. Ved manglende betaling, vil utestående beløp om nødvendig bli innkrev ved rettslig inkasso.


18. Angrerett for kjøp av produktet og leveransen


Dersom avtalen om leie av utleieobjektet er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted og Leietaker er en forbruker, gjelder bestemmelsene i Lov om opplysningsplikt og angrerett ferd fjernsalg mv. I tillegg gjelder angrerett etter finansavtalelovens §51b der utleieobjektet er solgt på kreditt.


Leietaker kan da gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Utleier har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Leietaker må gi Leverandøren melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynte å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Leietaker har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen SKAL derfor skje skriftlig ved bruk av angrefristskjema.


Dersom utleieobjektet er levert og montering er påbegynt på tidspunktet Leietaker velger å benytte seg av angreretten, er Leietaker forpliktet til å dekke kostnader som har påløpt Leverandøren og eventuelt Utleier.


Leverandørens vilkår for montering og installering.


1. I standard montering er følgende inkludert Ferdig montert hos Leietaker inkluderer;


 • Inntil 4 meter rørstrekk inkludert materiell.
 • Enkel demonstrasjon/veiledning av varmepumpe for Leietaker.
 • Hulltaking i standard trevegg/Reisverksvegg (maks veggtykkelse 30 cm). Tykke tømmervegger, se punkt 2.
 • Innedel monteres på innsiden av yttervegg slik at rørene kan tas ut rett bakover fra innedel. Maksimal høyde 2,5 meter.
 • Maskinen leveres med nettleding på enten inne eller utedel (varierer fra modell til modell).
 • Utedel monteres på vertikal betongmur, høyt nok over bakkenivå i forhold til lokale snøforhold. Min 0,3 meter, maks 1,2 meter.
 • Test og i gang kjøring av utleieobjektet.

2. Arbeid utover standard installasjon


Arbeid og priser utover standard installasjon blir fakturert direkte fra Leverandør til Leietaker. Hva som er inkludert i standard leveranse er nevnt i punkt 1. Her er noe av tillegg som eventuelt kan komme ved en installasjon;


 • Rørstrekk utover 4 meter.
 • Montering av ny kurs eller opplegg av strøm der eksisterende anlegg ikke kan benyttes. Da kommer tillegg på forbrukt materiell og arbeidstimer (Eksempelvis jordet kontakt ved utedel dersom dette ikke er tilgjengelig eller tilstrekkelig kapasitet).
 • Hulltaking i tømmervegger kan utføre merarbeid og vil komme på som tilleggskostnad.
 • Spesialtilbehør som stativ for lav mur, varmepumpehus, tak eller lignende.
 • Kjøring utover 50km t/r
 • Tillegg for boring i mur/leca eller tilsvarende vegg som fører til merarbeid.
 • Kjerneboring avhengig av veggens beskaffenhet og tykkelse, eventuelt fakturere faktiske kostnader ved bruk innleid av firma.
 • Oppkobling mot Wifi og klargjøring av App tjeneste.
 • Montasje av innedel eller utedel som ikke er inkludert i standard installasjon.
 • Nedmontering av eventuelt gammel varmepumpe
 • Tillegg for bruk av farget kanal som f. eks sort kanal. (Standardfarge er hvit kanal)
 • Tillegg for bruk av farget kabel som f. eks sort kabel

3. Typiske forutsetninger for standard montering


 • De fleste varmepumper leveres med strømtilkobling på utedel. Der strøm ikke kan hentes fra eksisterende anlegg kreves det at ny kurs og/eller jordfeilbryter må monteres.
  • Priser for dette avtales mellom Leietaker og Leverandør.
 • Der eksisterende strømanlegg / kurs kan benyttes, men det må legges opp ekstra strømledning og koblingsbokser for fremføring av strøm frem til varmepumpe.
  • Priser for dette avtales mellom Leietaker og Leverandør.
 • Utedel og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør, uten for eksempel å måtte krype under lav terrasse eller bruk av stige/stilas eller tilsvarende.
 • Forutsetter at det er kjørbar vei frem til monteringsstedet
 • Leietaker eller annen myndig person må være hjemme ved avtalt tidspunkt for installasjonen.
 • Dersom kjøreavstand ligger mer enn 50km t/r fra Leverandørens forretningsadresse, har Leverandøren en ensidig rett til å velge mellom å kansellere bestillingen, eller avtale med Leietaker et tillegg i prisen.