Gamle og nye Suvdøla kraftverk


Byggingen av Suvdøla kraftverk ble startet i 1958. Planen var å knytte seg til Brokkelinja over en 132/22kV transformator. Ved en slik tilknytning ville Drangedal sikres reserveforsyning og samtidig kunne selge overskuddskraft.


Fra 1958 til 1966 ble følgende utført:
- regulering av Kleppsvann med dam og tunnel
- dam ved Fikjestøl
- videre tunnel og turbinrør til kraftstasjonen i Tveitlia
- overføring av Lianelva til Fikjestøl
- regulering av Holmevatn og Breilivatn
- utnytte vannet i stasjonen i Tveitlia
- regulering av Måvatn med dam
- overføring med tunnel og kanaler til Kleppsvann


Årsproduksjonen for det planlagte kraftverket var beregnet til 13 mill. kWh. Kommunens energiforbruk var ved søketidspunktet ca. 8,7 mill. kWh, og det var raskt stigende. Den beregnede produksjonen for kraftverket var for et middelår 26 000 MWh. For et såkalt bestemmende år var produksjonen beregnet til 23 000 MWh. De første årene etter 1960 var produksjonen mindre, men fra 1967 -1995 var den gjennomsnittlige produksjonen 25 200 MWh i året. Kraftproduksjonen varierer etter nedbørsmengden. Den årlige produksjonen ble regnet fra 1. oktober til 30. september.


Bilde av Suvdøla kraftstasjon

Suvdøla kraftstasjon ble satt i drift den 29. oktober 1960 kl. 14.00.


I 2015 blei det gjennomført virkningsgradsmåling av turbin og en vurdering av framtidige alternativer for Suvdøla kraftstasjon fra 1960. Med bakgrunn i denne
rapporten så Everket nå på muligheten for å flytte hele Suvdøla lenger ned i vassdraget. For å oppnå elsertifikater måtte et slikt anlegg være i godkjent produksjon
i løpet av 2021. Plasseringa av en slik kraftstasjon var da tenkt med utløp like ved Fylkesvei 38. Dette ville gi ca. 2600 meter ny vannvei, totalt 4800 meter, inkludert eksisterende tunnel og rørgate. Kraftverket blei planlagt til å ha en installert maksimal slukeevne på 3,2 m3/s, som ga effekt på 9,3 MW og produksjon i et middelår på opp mot 46 GWh. Dette var en økning på 17 GWh fra «Gamle Suvdøla».


Kartutsnitt av rørtraseen fra Suvdøla til nye Suvdøla

Suvdøla kraftstasjon blei 1. mai 2019 stoppa for innkobling av nye Suvdøla kraftverk. Nye Suvdøla kraftverk kom i drift 14. juni 2019. I 2019 blei det levert 28,5 GWh fra den nye stasjonen.


Fakta om nye Suvdøla kraftverk:
1. Flyttet gamle Suvdøla 100 høydemeter lengre ned i vassdraget, der man nå utnytter 350 høydemeter i fall og en vannføring på 3,2 m3 /s.
2. Over 9 MW effekt og 46 GWh årsproduksjon – nesten hele årsforbruket i Drangedal kommune – der 35 % av dette er ny produksjon.
3. Prosjektet kommer på ca. 93 mill. kr, sett opp mot budsjett fra 19.10.2017, som var på kr 97,4 mill.
4. Byggetid 18 måneder – har holdt tidsplanen.
5. Det gikk med 50.000 arbeidstimer, 1000 m3 betong, 100 tonn armering, sprengt 10.000m3 fjell, flyttet 30.000m3 masser og tilført 6000m3 knuste masser.
6. Lagt 2600 m med stålrør med 1,2 m diameter. Største rørleveransen i Norge for slike rør i 2018.
7. Ingen arbeidsskader med fravær.
8. Som et resultat av realiseringen av nye Suvdøla kraftverk blir Tørdal trafostasjon bygget, noe som vil være en stor forbedring av både kapasitet og leveringssikkerhet i Drangedal og Nissedal.

Suvdal kraftverk


I 2004 ble Suvdal kraftverk satt i drift. Dette kraftverket utnytter fallene ovenfor Suvdøla. Fra mars til ut desember 2004 blei det ved Suvdal kraftverk produsert 7,8 GWh.


Bilde av Suvdal kraftstasjon