Avtalevilkår mellom kunde og Drangedal Kraft AS (heretter DKr.) gjeldende fra 09.11.2022


1. Generelt
Kraftleveringsavtale Drangedal Kraft AS (DKr) Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin ”Standard kraftleveringsavtale”, av 01.01.2017, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende kraftleveringsavtale av 01.04.2022. Kraftleveringsavtalen vil komme foran vilkårene i "Standard kraftleveringsavtale".


a) Ved bestilling gir kunden DKr. fullmakt til å:
• iverksette og melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub.
• innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet.
• melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av DKr i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
• innhente målerverdier fra Elhub
b) Dersom strømanlegget er profilavregnet må DKr. ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.
c) Kunden, vil så lenge avtaleforholdet varer få tilsendt kundeinformasjon relevant for kundeforholdet, eksempelvis fakturainformasjon og informasjon om bruk av appen.
Dersom kunden har samtykket får vedkommende aktuelle nyheter, rabatter og relevante tilbud fra DKr og våre samarbeidspartnere per e-post, SMS og sosiale medier. Samtykket er gyldig inntil kunden trekker det, og betyr at kunden kan få aktuelle nyheter, rabatter og relevante tilbud tilsendt etter endt kundeforhold for strøm og mobil. Kunden kan når som helst trekke samtykket.
d) For å sikre at informasjon om kundeforholdet er lett tilgjengelig for kunden samler DKr. all kommunikasjon vedrørende kundens kundeforhold og strømavtale i Min side, med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at DkR. har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.
e) Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven.


2. Leveringsvilkår
a) Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.
b) DKr. har rett til å foreta kredittvurdering av potensielle og eksisterende kunder og kunne avslå/avslutte leveranse, kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder dersom resultatet av kredittvurderingen gir saklig grunn for det. Ved slikt avslag eller avslutning kan DKr. fristilles fra alle forpliktelser etter denne avtale med kort varsel. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.
c) I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden DKr. anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.
d) Ved flytting må kunden ta kontakt med DKr. for videreføring av strømavtalen på ny adresse før flyttedato.
e) DKr. gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av DKr. som leverandør på den nye adressen. DKr. gis ved denne avtale også fullmakt til å kontakte kunden for å videresende melding til innflytter som skal overta strømleveransen på den gamle adressen.
f) Dersom kunde bestiller strøm til flere anlegg, skal leveransen til nytt målepunkt være underlagt samme vilkår og betingelser som kundens gjeldende avtale med mindre noe annet er skriftlig avtalt. Dette gjelder imidlertid ikke avtaler med fastpris, forvaltningsprodukt og andre avtaler som inkluderer bindingstid og/eller prissikringer.
g) DKr. tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige eksterne rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
h) DKr. kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side og med varsel til kundens registrerte e-postadresse, eller på annen egnet måte valgt av kunde. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.
i) Dersom Elhub (kraftbransjens felles datasenter) sender timesverdier for kundes forbruk, og kunde har timesavregnet strømavtale blir hver time avregnet med gjeldende timespriser. På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en snittpris for faktureringsperioden.
j) Kraftleveringsavtaler uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn. Dette er et avvik fra standard kraftleveringsavtale § 5-4.


3. Fakturering/Betaling
a) Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra Elhub gjennom året, kan som hovedregel få avregning månedlig.
b) Kunder faktureres når forbruksverdi er klar, og betalingsfrist settes tidligst 10 dager etter faktura produksjonsdato. Beløpet blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og registrert forbruk i Elhub. Avregning baseres på avlest eller stipulert målerstand. Fakturering gjøres på verdier oversendt fra Elhub.
c) Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.
d) Kunden gir DKr. fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie med mere på sine vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til DKr. på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan DKr. uten særskilt varsle gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte.
e) Kunden gir videre DKr. rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. Ved betaling til DKr. er nettselskapet fri sin forpliktelse overfor kunden. Beløpet godskrives kunden av DKr ved at det utbetales fra DKr. eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
f) Avtale om e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Drangedal Kraft AS (org. nr.: 924 862 696) som ny avtalepart og betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av DKr.
g) Faktura sender som hovedregel til kunden som papirfaktura. DKr. anbefaler e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype som medfører papirutsendelse kommer det et fakturagebyr i tillegg på kr 29,- pr. faktura.
h) Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, kan DKr. eller DKr. innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Dkr. benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.
i) For betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper gebyr i henhold til gjeldende satser.
j) Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har beløp til gode hos DKr. utbetales kun beløp over 50 kr.
k) Avtaleperiode framgår av Min Side. Avslutning av avtalen er regulert i Standard kraftleveringsavtale § 5. Dersom kunde har tidsbegrenset avtale eller rabatt eller lignende fremkommer opphørstidspunkt i informasjonen i forbindelse med bestilling og i kundens Min Side. På Min Side fremkommer også hvilke vilkår som gjelder fra opphørstidspunktet.


4. Angrefrist
a) Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» Kunden kan gå
fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter avtalen ble inngått, regnet fra dagen etter avtaleinngåelse, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.


5. Kundeservice
a) Ved behov for råd og veiledning kan kunden kontakte DKr. Kundeservice på tlf. 35997000. Kunden kan også skrive til DKr. Kundesenter via våre nettsider www.drangedalkraft.no
b) Dersom kunde har innsigelser til sitt kundeforhold rettes henvendelse i første rekke til kundeservice. Dersom saken ikke løses kan kunde rette henvendelse til Forbrukertilsynet, Elklagenemnda eller NVE.

Betingelser for vår strømavtale:

Drangedal Enkel (fra 09.11.22) passer til de med årsforbruk over 10.000 kwh:
Drangedal Enkel er vår enkleste avtale og er basert på et av markedets mest populære produkter.
a) Drangedal Enkel er basert på Nord Pools områdepriser time for time i kundens leveringsområde. Prisen på faktura vektes etter anleggets timesforbruk i måleperioden. Dersom netteier ikke leverer timeverdier for forbruk vil kunden få gjennomsnittlig områdepris fra Nord Pool i kundens leveringsområde.
b) Avtalen Drangedal Enkel har i tillegg et fast månedsbeløp på kr 39,- som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. DKr. kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side og med varsel til kundens registrerte e-postadresse, eller på annen egnet måte. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Priselementer vil være uendret i minimum 18 måneder etter oppstartsdato.
c) Påslaget på Nord Pools områdepriser time for time er for tiden 4,49 øre pr. kWh som inkluderer, lovpålagte elsertifikatkostnader, handelskostnader som er avgifter tilknyttet strømhandelen (Nord Pool), inkludert balansehåndtering (regulerkraftkostnader)
d) Ingen bindingstid.
e) Ingen forskuddsbetaling på din strømregning.
f) Om du ønsker og er kunde i forsyningsområdet til DE Nett AS kan strømregninger også inkludere nettleien slik at du for felles faktura på strøm og nettleie.

Drangedal Spot (fra 09.11.22) passer til de med årsforbruk under 10.000 kwh:
Drangedal Spot er vår enkleste avtale og er basert på et av markedets mest populære produkter.
a) Drangedal Spot er basert på Nord Pools områdepriser time for time i kundens leveringsområde. Prisen på faktura vektes etter anleggets timesforbruk i måleperioden. Dersom netteier ikke leverer timeverdier for forbruk vil kunden få gjennomsnittlig områdepris fra Nord Pool i kundens leveringsområde.
b) Avtalen Drangedal Spot har ikke fast månedsbeløp som Drangedal Enkle men et høyere påslag.
DKr. kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side og med varsel til kundens registrerte e-postadresse, eller på annen egnet måte. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Priselementer vil være uendret i minimum 18 måneder etter oppstartsdato.
c) Påslaget på Nord Pools områdepriser time for time er for tiden 8,75 øre pr. kWh som inkluderer, lovpålagte elsertifikatkostnader, handelskostnader som er avgifter tilknyttet strømhandelen (Nord Pool), inkludert balansehåndtering (regulerkraftkostnader)
d) Ingen bindingstid.
e) Ingen forskuddsbetaling på din strømregning.
f) Om du ønsker og er kunde i forsyningsområdet til DE Nett AS kan strømregninger også inkludere nettleien slik at du for felles faktura på strøm og nettleie.

Drangedal Bedrift (01.04.22):
Drangedal Kraft vil veilede deg som næringslivskunde i valg av strømavtale tilpasset din bedrift.
a) Med utgangspunkt i spottpris på NordPool-børsen tilbyr vi svært gunstige avtaler til bedrifter.
b) Påslag og fastbeløp vil variere i henhold til bedriftens kraftforbruk.
c) Ta kontakt for å finne den avtalen som passer best for din bedrift.
d) Om bedriften ønsker og er kunde i forsyningsområdet til DE Nett AS kan strømregninger også inkludere nettleien slik at bedriften for felles faktura på strøm og nettleie.